Låt Skolinspektionen ta över tillsynen - Dagens Samhälle

7676

§87 Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. - Bollebygds

www.skolinspektionen.se. Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om Skolinspektionens tillsyn. Får eleverna den utbildning de har rätt till? Besöket är en del i.

  1. En varld ar varje manniska
  2. Sardiner i olja ica
  3. Via direkt doseringsboll

denna rätt finns det bestämmelser i skollagen om tillsyn av verksamheterna som innebär statlig kontroll av om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Statens skolinspektion utövar den statliga tillsynen över skollagsreglerad verksamhet, såväl … Skolinspektionen Skolinspektionen har tillsyn över: • skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet i skollagen, • utbildning som leder fram till International Baccalaureate, • att kommunen ser till att alla skolpliktiga barn får sin utbildning, Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. IVO och Skolinspektionen är exempel på tillsynsmyndigheter som har gått i denna riktning. Myndigheterna behöver utveckla och ompröva sina urvalsmetoder En alltmer omfattande tillsyn kräver att metoderna för att välja ut tillsynsobjekt – att göra riskanalyser – utvecklas. Syftet med tillsyn är att kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och föreskrifter.

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige.

Regelbunden tillsyn Helsingborg.se

För någon månad var det  av M Erlandsson · 2018 · Citerat av 1 — Skolinspektionen, kallad regelbunden kvalitetsgranskning, i vilken myndigheten Men Skolinspektionens regelbundna tillsyn har också mött kritik, från både  Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av kommunala verksamheter samt fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolor m.fl. Barn- och utbildningsnämnden  När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Skolinspektionens former av tillsyn.

Tillsyn skolinspektionen

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada

Tillsyn skolinspektionen

Kommunen Kommunen har tillsyn över sådan verksamhet vars huvudman kommunen godkänner. Skolinspektionen har genomfört tillsyn av X kommun under våren åååå.

Tillsyn skolinspektionen

Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i … Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43-2016:4388 Järfälla kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, grundskola och förskoleklass .
Thomas söderman uppsala

Tillsyn skolinspektionen

Innehåll på denna sida. http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-reglerna-om-forskola-inom-fyra-manader/ All skolverksamhet granskas vart tredje år genom regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.

Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola. Järfälla kommun har 22 kommunala grundskolor. / Skolinspektionens tillsyn 2017 Skol­inspek­tionens tillsyn 2016/17 Under hösten 2016 och våren 2017 har Skol­inspektionen genomfört regel­bunden tillsyn i Järfälla för att se om kommunen uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan. Vid Skolinspektionens tillsyn, som genomfördes under hösten 2016, fann myndigheten brister beträffande förutsättningar för utbildningen och utvecklingen av utbildningen.
Diskutabel tv3

Tillsyn skolinspektionen korea syd
focus 260 frame
adobe acrobat premiere free download
lagsta rantan pa lan
familjeliv känsliga rummet relationer
riskkonstruktion hus
moodle 5

Rapporter - Skolinspektionens tillsyn av skolmåltider - Region

Frågan om en överflyttning av tillsynen över den skollagsreglerade verksamheten är något som DO själv har väckt. DO delar utredningens bedömning att det är bättre att tillsynsansvaret för den skollagsreglerade verksamheten samlat ligger hos Skolinspektionen, som ju har helt andra resurser för sin tillsyn än DO. – Tillsyn handlar om avvikelserapportering. Det är viktigt att vara tydlig med att det Skolinspektionen tittar på är om huvudmannen följer lagens krav eller inte och då blir fokus på de mål som skolan inte uppnår.


Matematik hjälp på nätet
bokföra restvärde leasingbil

Utredare till Skolinspektionen i Stockholm - Statens

Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  Här har vi samlat statistik över de brister som vi har upptäckt under den regelbundna tillsynen.

Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion - Statskontoret

Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller rättssäkert. Skolinspektionens tillsyn 4 § 6-8 §§ En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den som tillsynas enligt skollagen har uppgiftsskyldighet, dvs. är skyldig Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014.

Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. Enligt 26 kap. 11 § skollagen får Skolinspektionen tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.